Thông tin cá nhân

Họ và tên: Phạm Đình Tuyển

Ngà y tháng năm sinh: 04/8/1956

Quê quán: Xuân Trường, Nam Định

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư

Nơi công tác: Khoa Kiến trúc Đại học Xây dựng