Thông tin cá nhân

Nguyễn Lan Phương
Thạc sỹ, Kiến trúc sư

Sinh ngày: 23 - 10 - 1976

*Quá trình giảng dạy:*

2000 đến nay:
Cán bộ giảng dạy Bộ Môn Kiến trúc Công Nghiệp, http://bmktcn.com/

*Quá trình hành nghề kiến trúc:*

2009 đến nay
Tư vấn kiến trúc, Công ty cổ phần Tri Việt Hội An

2007 - 2009
Tư vấn kiến trúc, Công ty cổ phần bất động sản Bình Thiên An, http://www.btadi.com

2005 - 2007:
Trợ lý Giám đốc, công ty TNHH KTS Hồ Thiệu Trị & cộng sự
Kiến trúc sư, Phòng Quy Hoạch, công ty TNHH KTS Hồ Thiệu Trị & cộng sự, www.htt-group.com

*Quá trình nghiên cứu & học tập*

2003 - 2005: Tốt nghiệp thạc sỹ Kiến trúc, MSc.Arch, Trường Kiến Trúc, Đại học Tổng hợp Laval, Canada, http://www.arc.ulaval.ca/

2002 - 2003: Sinh viên trao đổi, Thạc sỹ kiến trúc, M.Arch, Trường Kiến Trúc, Đại học Tổng hợp Laval, Canada, http://www.arc.ulaval.ca/

2001 - 2004: Nghiên cứu viên, dự án hợp tác nghiên cứu về sự gia tăng mật độ các phường trung tâm Hà Nội, http://www.arc.ulaval.ca/vietnam4/

1994 - 1999: Tốt nghiệp kiến trúc sư, Đại học Xây dựng Hà Nội, http://nuce.edu.vn/