Bài 7: Hình cơ bản số VII - Mẫu con ngựa

Bài 7: Hình cơ bản số VII - Mẫu con ngựa

Hình cơ bản số VII và mẫu con ngựa

Trong nghệ thuật Origami có lẽ phải có đến hà ng chục mẫu gấp con ngựa. Bởi vì mẫu con ngựa đơn giản chỉ cần 6 nhánh gấp: 4 nhánh cho 4 chân và 2 nhánh cho đầu và đuôi.

Đương nhiên trong hà ng chục mẫu gấp giấy đó, nghệ thuật gấp giấy Việt Nam cũng đóng góp và o một mẫu.

Để gấp được mẫu gấp con ngựa, trước hết phải là m quen với hình cơ bản số VII.

Hình cơ bản số VII dường như là phần hoà n thiện của hình cơ bản số V- hình gấp mẫu con voi. Hình cơ bản số VII có thể gấp được rất nhiều mẫu gấp con vật 4 chân tương tự như con ngựa.

Mẫu gấp con ngựa dưới đây là mẫu gấp dễ nhớ, vì chỉ có 15 bước gấp.


Hình 1: Hình cơ bản VII


Hình 2: Mẫu con ngựa


Hình 3: Mẫu con ngựa (tiếp theo và hết)

Hãy gửi ý kiến của bạn